Regulamin


Regulamin bitwy

Zasady ogólne

1. Rekonstrukcja historyczna „Bitwa pod Mławą” odtwarzająca epizody z walk Wojska Polskiego w 1939 roku organizowana jest w 69 rocznicę kampanii wrześniowej 1939 roku.
2. Rekonstrukcja historyczna „Bitwa pod Mławą” odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2009 roku pod Mławą - 300 m od Pomnika Piechura w stronę Gdańska po prawej strony drogi krajowej nr 7.
3. Organizatorem rekonstrukcji historycznej „Bitwa pod Mławą” jest Fundacja „Polonia Militaris”, przy współpracy Fundacji Wojskowości Polskiej realizująca powyższe przedsięwzięcie w porozumieniu z właściwymi miejscowo władzami samorządowymi oraz Ministerstwem Obrony Narodowej.

Cel rekonstrukcji

Zasadniczym celem rekonstrukcji historycznej „Bitwa pod Mławą” jest:

1. Uczczenie pamięci żołnierzy Wojska Polskiego z 20 Dywizji Piechoty oraz nawiązanie do wydarzeń historycznych i przypomnienia walk jakie stoczyła 20 Dywizja z przeważającymi siłami nieprzyjaciela w dniach 1 – 4 września 1939 roku w ramach bitwy granicznej na przedpolu Mławy
2. Odtworzenie epizodów jakie mogły rozegrać się w czasie kampanii w 1939 roku, ze szczególnie wiernym odtworzeniem mundurów, oporządzenia i uzbrojenia walczących stron oraz zasad żołnierskiego i bojowego zachowania się.

Mając na uwadze sprawne, profesjonalne przeprowadzenie rekonstrukcji historycznej „Bitwa pod Mławą” zgodnie z przyjętymi celami, wprowadza się niniejszy regulamin, do przestrzegania którego zobowiązany jest każdy uczestnik rekonstrukcji.
Zasady uczestnictwa w rekonstrukcji

W rekonstrukcji historycznej „Bitwa pod Mławą” mogą wziąć udział:

1. osoby w wieku 18 – 50 lat, które zobowiązują się przestrzegać w całości niniejszy regulamin.
2. Osoby wymienione w pkt.1 muszą należeć do zorganizowanych grup historycznych zajmujących odtwarzaniem i propagowanie historii wojskowości lub też przed rekonstrukcja podjąć współpracę z takimi grupami.
3. Każdy uczestnik rekonstrukcji historycznej „Bitwa pod Mławą”, zwanej dalej rekonstrukcją, zobowiązany jest posiadać umundurowanie polowe, oporządzenie i uzbrojenie zgodne z wzorami obowiązującymi w 1939 roku.
4. Organizator nie zapewnia możliwości wypożyczenia umundurowania bez wcześniejszych uzgodnień.
5. Każdy uczestnik rekonstrukcji winien wyglądać w sposób zbliżony do żołnierzy stron walczących w 1939 roku.
6. Zabronione jest m.in. posiadanie długich włosów, bokobrodów, bród, a także używanie umundurowania niezgodnego z wzorami wymienianymi w art. 8 pkt. 3 Regulaminu
7. W wypadku naruszenia zasad określonych w pkt. 8 oraz 9 i 10 uczestnik, nie zostanie dopuszczony do udziału w Rekonstrukcji Historycznej „Bitwa pod Mławą”, bądź też zostanie wykluczony z rekonstrukcji.

Zasady zgłaszania się do udziału w rekonstrukcji i rejestracja

1. Do udziału w Rekonstrukcji mogą przystąpić grupy i osoby wcześniej zgłoszone Organizatorowi, spełniające przyjęte kryteria.
2. Osoby nie zrzeszone są zobowiązane, przed rekonstrukcją, zgłosić swój akces do współpracy z jedna z grup. Osoby które tego nie uczynią nie zostaną dopuszczone do udziału w Rekonstrukcji Historycznej „Bitwa pod Mławą”.
3. Każda grupa rekonstrukcyjna lub osoba zainteresowana udziałem w rekonstrukcji zobowiązana jest zgłosić ten fakt jednej z Grup Organizacyjnych (właściwą dla postaci odtwarzanych przez zainteresowane grupy / osoby). W odniesieniu do grup zagranicznych zgłoszenie odbywa się za pośrednictwem polskiego koordynatora.
4. Termin zgłoszeń upływa 31 lipca 2009 r.
5. Szefowie Grup Organizacyjnych przedstawią zestawienia zgłoszonych i zakwalifikowanych osób Komitetowi Organizacyjnemu.
6. Zwieńczeniem procesu przyjęcia na Rekonstrukcję dla grup rekonstrukcyjnych i osób jest próba generalna w przeddzień Rekonstrukcji.
7. Osoby zgłoszone i zakwalifikowane z chwila stawienia się w Mławie podlegają komendantowi zgrupowania i są zobowiązana do wykonywania poleceń wydawanych przez upoważnione osoby (szefowie garnizonu, dyżurni garnizonu, służba ochronny).
8. Imiennym dokumentem uprawniającym do wzięcia udziału w rekonstrukcji jest Karta Identyfikacyjna zwana Identyfikatorem wydawany przez Organizatora do dnia 28 sierpnia 2009 roku.
9. Identyfikator wydawany jest po okazaniu dowodu osobistego przez uczestnika oraz podpisaniu przez niego oświadczenia o zaznajomienia z regulaminem.
10. Karta identyfikacyjna stanowi własność organizatora.

Uczestnictwo w rekonstrukcji

1. Każdy uczestnik rekonstrukcji posiada przydział służbowy do jednej z drużyn lub innego pododdziału określonego w rozkazie organizacyjnym oraz w scenariuszu.
2. Każdy uczestnik rekonstrukcji podlega bezpośrednio dowódcy pododdziału (dowódcy drużyny), do którego otrzymał przydział i jest zobowiązany do wykonywania jego poleceń, a także poleceń innych osób upoważnionych do wydawania poleceń rozkazem organizacyjnym.
3. Każdego uczestnika rekonstrukcji winny cechować: honor żołnierski, dyscyplina wewnętrzna, karność, męstwo, duch bojowy, odpowiedzialność, punktualność, koleżeństwo, dobrze pojmowane braterstwo broni, dbałość o powierzone mienie.
4. Każdego uczestnika rekonstrukcji obowiązuje znajomość podstaw musztry wojskowej:
1) postawa zasadnicza z bronią i bez;
2) marsz krokiem zwykłym i równym;
3) służbowe przedstawianie się i składanie meldunków;
4) oddawanie honorów z bronią i bez;
5) zwroty w miejscu;
6) prawidłowe odliczanie.
5. Każdego uczestnika rekonstrukcji obowiązuje znajomość zasad poruszania się na polu walki w różnych szykach (przebojowym i bojowym) i różnymi sposobami (skokami, czołgając się z bronią) oraz umiejętność ich praktycznego zastosowania, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania prawidłowych odległości w ugrupowaniu sekcji i drużyny.
6. Każdego uczestnika rekonstrukcji obowiązuje umiejętność prowadzenia obserwacji przedpola, wykrywania, meldowania i wskazywania celów.
7. Każdego uczestnika rekonstrukcji obowiązuje bezwzględne przestrzeganie warunków bezpieczeństwa podczas posługiwania się bronią, amunicją, środkami pozoracji pola walki oraz postępowania w miejscu gdzie wykorzystywane są środki pozoracji pola walki (m.in. pirotechnika).
8. Każdy uczestnik rekonstrukcji posiadający przydział do plutonu kawalerii polskiej działającego konno zobowiązany jest posiadać kompletne własne umundurowanie, oporządzenie i uzbrojenie oraz kompletny własny rząd wierzchowy w troczeniu polowym zgodne z wzorem obowiązującym w 1939 roku. Każdy uczestnik rekonstrukcji posiadający przydział do plutonu kawalerii polskiej działającego konno zobowiązany jest umieć swobodnie powodować koniem w każdym chodzie, w tym działając jako koniowodny prowadząc dwa konie w galopie, winien umieć spieszać się na komendę „Do walki pieszo – z koni”.
9. Każdy uczestnik rekonstrukcji posiadający przydział do obsługi pojazdów zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania zasad bezpieczeństwa związanych z użytkowaniem danego pojazdu, włącznie z zasadami ewakuacji z pojazdu oraz rozmieszczeniem środków przeciwpożarowych.

Dowodzenie

1. Wszystkie osoby upoważnione do wydawania poleceń uczestnikom rekonstrukcji uzyskają uprawnienia dowódcze (decyzyjne) określi komendant zgrupowania w rozkazie organizacyjnym, który zostanie ogłoszony 28 sierpnia 2009 roku.
2. Za porządek w garnizonie odpowiada szef garnizonu.
3. Za porządek w rejonie placu boju odpowiada z-ca komendanta rekonstrukcji.
4. Za porządek w parku sprzętu technicznego oraz w czasie przemieszczania i użycia pojazdów oraz broni ciężkiej odpowiada szef parku technicznego.
5. Organem wykonawczym komendanta zgrupowania, z-cy komendanta, szefa garnizonu, szefa parku technicznego, szefa żywnościowego i szefa medycznego są dyżurni zgrupowania i służba ochronny.
6. Szefowie grup są odpowiedzialni za dyscyplinę i porządek wśród członków swoich grup i osób nie zrzeszonych, które zgłosiły swój akces do współpracy z grupą.
7. Dowódcy drużyn zostaną wyznaczeni spośród szefów najlepiej wyszkolonych grup rekonstrukcyjnych i innych.
8. Dowódcy drużyn zobowiązani są do sporządzenia i posiadania imiennej listy swoich podkomendnych w rekonstrukcji, jej kopie należy przekazać komendantowi garnizonu.
9. Dowódcy drużyn zobowiązani są do przeszkolenia swoich podkomendnych w zakresie podstawowego wyszkolenia wojskowego określonego niniejszym regulaminem.
10. Dowódcy drużyn są odpowiedzialni za dyscyplinę i porządek wojskowy w swoich pododdziałach.
11. Porządek dnia, program rekonstrukcji oraz plan szkolenia zostanie podany w rozkazie organizacyjnym, zakres zadań zostanie określony w scenariuszu.
12. Z porządkiem dnia i scenariuszem zostaną zapoznani wszyscy uczestnicy rekonstrukcji.
13. Wszystkie osoby upoważnione do wydawania poleceń uczestnikom rekonstrukcji są zobowiązane uwzględnić stopień przygotowania uczestnika rekonstrukcji, warunki i okoliczności wykonania polecenia oraz zapewnić siły i środki niezbędne do jego wykonania.
14. Polecenia winny być wydawane stanowczo, lecz taktownie, w zrozumiałej formie, z zachowaniem spokoju i opanowania. Wypowiadanie obraźliwych oraz wulgarnych uwag (opinii) jak też krytykowanie innych rekonstruktorów w obecności osób postronnych jest zabronione i będzie skutkowało wykluczeniem (usunięciem) z rekonstrukcji
15. Działaniami rekonstrukcyjnymi na placu boju kieruje szef rekonstrukcji lub z-ca komendanta rekonstrukcji.

Zakwaterowanie

1. Uczestnicy rekonstrukcji zobowiązani są stawić się w Mławie w dniu 27 sierpnia 2009 roku. W innych przypadkach niezbędnym jest uprzednie powiadomienie organizatorów o opóźnieniu w przybyciu.
2. Uczestnicy rekonstrukcji zostaną zakwaterowani na terenie miasta Mławy. Miejsca zakwaterowania poszczególnych grup i osób wyznacza szef garnizonu lub upoważniony dyżurny zgrupowania.
3. Szefowie grup oraz dowódcy drużyn są odpowiedzialni za porządek wojskowy i przestrzeganie zasad ochrony przeciwpożarowej w miejscu zakwaterowania.
4. W rejonie zakwaterowania wyznacza się dyżurnych zgrupowania i służbę ochronną. Dyżurni i służba ochronna podlegają bezpośrednio szefowi garnizonu.
5. Wyżywienie stanów osobowych odbywa się na terenie miasta Mława.
6. Za organizację żywienia odpowiedzialny jest szef żywnościowy.
7. Pobieranie posiłków odbywa się w sposób zorganizowany pod nadzorem szefów grup oraz dowódców drużyn.
8. Za właściwe zabezpieczenie medyczne i sanitarno-epidemiologiczne rejonu zakwaterowania odpowiedzialny jest szef medyczny.
9. Porządek nadzoruje z-ca komendanta rekonstrukcji.

Warunki bezpieczeństwa

1. Mając na uwadze profesjonalne i bezpieczne przeprowadzenie rekonstrukcji zobowiązuje się wszystkich uczestników rekonstrukcji do bezwzględnego przestrzegania niżej przedstawionych warunków bezpieczeństwa.
2. Każdy uczestnik rekonstrukcji zobowiązany jest znać swój przydział służbowy do jednej z drużyn lub innego pododdziału określonych w rozkazie organizacyjnym oraz w scenariuszu.
• karta identyfikacyjna
3. Każdy uczestnik biorący udział w rekonstrukcji bądź pragnący wejść do miejsca zakwaterowania jest zobowiązany legitymować się kartą identyfikacyjną.
4. Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać przy sobie kartę identyfikacyjną i zobowiązuje się je okazywać na wezwanie osób upoważnione przez organizatora.
5. Organizator wskaże w rozkazie organizacyjnym osoby upoważnione do sprawdzania kart identyfikacyjnych uczestników rekonstrukcji.
• obchodzenie się z bronią
6. Uczestnik wykonujący czynności z bronią obowiązany jest legitymować się dowodem osobistym.
7. Kategorycznie zabrania się pobierania i użytkowania broni, amunicji i środków pozoracji pola walki przez osoby nie wyszkolone oraz znajdujące się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka.
8. Każda osoba pobierająca broń ma obowiązek sprawdzić czy broń jest rozładowana i zabezpieczyć broń.
9. Przestrzelanie broni jest możliwe tylko w miejscu i czasie uzgodnionym z komendą rekonstrukcji
10. Kategorycznie zabrania się kierowania broni w stronę innych osób, nawet jeżeli przedtem została ona rozładowana i zabezpieczona.
11. Kategorycznie zabrania się strzelania:
1) z niesprawnej broni;
2) niesprawną amunicją;
3) niewłaściwą amunicją:
4) amunicja nieznanego pochodzenia;
5) amunicją ślepą w stronę innych osób z odległości mniejszej niż 50 m.;
6) w stronę publiczności;
7) w rejonie zakwaterowania;
8) po komendzie „Przerwij ogień”.
12. Strzelanie przerywa się na komendę „Przerwij ogień” lub samodzielnie, w razie:
1) powstania wypadku nadzwyczajnego;
2) pojawienia się innej osoby na linii strzału;
3) utraty łączności z dowódcą;
4) utraty łączności wewnętrznej w wozie bojowym;
5) powstania pożaru.
13. Strzelający jest zobowiązany prowadzić ogień celowany! Każdy strzał ma być oddany w kontrolowany, bezpieczny sposób. Strzelający musi celować poniżej lub powyżej innych uczestników (czyli „w ziemię „ lub „w niebo”).
14. Kategorycznie zabrania się wbiegania przed lufy innej broni, nawet jeżeli nie jest aktualnie prowadzony z niej ogień.
• obchodzenie się ze środkami pozoracji pola walki
15. Kategorycznie zabrania się pobierania i użytkowania środków pozoracji pola walki przez osoby nie wyszkolone oraz znajdujące się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka.
16. Każda osoba wykorzystująca środki pozoracji pola walki ma obowiązek skontrolować ich stan.
17. Kategorycznie zabrania się używania środków pozoracji pola walki nieznanego pochodzenia, niesprawnych lub takich, których wiek nie gwarantuje działania zgodnego z instrukcją.
18. Kategorycznie zabrania się używania środków pozoracji walki innych niż dostarczone bądź uzgodnione z organizatorem.
19. Środki pozoracji walki mogą być używane tylko w sposób oraz tylko we wcześniej uzgodnionym miejscu i czasie, wskazanym przez organizatora w czasie próby.
20. Wykorzystywane w rekonstrukcji środki pozoracji pola walki należy po odpaleniu lontu (zapalniczką) lub wyciągnięciu zawleczki - natychmiast odrzucać (nie trzymać w ręce).
21. Rzucając petardę należy celować w ustalone miejsce, przy czym należy skontrolować przed rzutem czy eksplozja rzuconej petardy nie będzie stanowić zagrożenia dla znajdujących się w pobliżu osób.
22. Rzucając petardę należy krzyknąć „GRANAT”
23. Kategorycznie zabrania się odpalania:
- petard pirotechnicznych w odległości mniejszej niż 10 m od osób,
- petard typu wojskowego w odległości mniejszej niż 25 m od osób.
• wyznaczone strefy i miejsca
24. Kategorycznie zabrania się wchodzenia w wyznaczone strefy - REJONY ZAKAZANE – pola robocze środków pozoracji pola walki, należy je omijać w odległości minimum 5 metrów.
25. Kategorycznie zabrania się zajmowania pozycji w odległości mniejszej niż 5 metrów od wyznaczone miejsc - MIEJSC ZAKAZANYCH - miejsc gdzie założone są ładunki pirotechniczne lub wyznaczone są miejsca eksplozji petard czy też miejsca użycia inne środki pozoracji walki.
26. Każdy uczestnik zobowiązany jest poznać lokalizację REJONÓW i MIEJSC ZAKAZNYCH - pól roboczych środków pozoracji pola walki, miejsc gdzie założone są ładunki pirotechniczne oraz wyznaczone są miejsc eksplozji petard czy też miejsc użycia innych środków pozoracji walki. .
27. Kategorycznie zabrania się zajmowania pozycji w wyznaczonej strefie – PASIE KAWALERII – trasie przejazdu koni i pojazdów
28. Każdy uczestnik zobowiązany jest poznać lokalizację PASA KAWALERII.
• hasła
29. Hasłem do udzielenia pomocy medycznej jest trzykrotnie powtórzone słowo „LEKARZ” („LEKARZ, LEKARZ LEKARZ”)
30. Hasłem do zatrzymania rekonstrukcji jest trzykrotnie powtórzone słowo ”BURZA” (”BURZA” ”BURZA” ”BURZA”) mogą go używać tylko dowódcy drużyn oraz komenda rekonstrukcji.
31. Po podaniu hasła „BURZA” wszyscy uczestnicy przerywają ogień oraz stosowanie środków pozoracji pola walki i pozostają na zajmowanych miejscach do czasu wydania innych poleceń przez dowódcy drużyn lub komendy rekonstrukcji.
32. Sygnały umowne służące do kierowania działaniami w czasie inscenizacji oraz sposób prowadzenia korespondencji radiowej i telefonicznej zostaną określone w załączniku do scenariusza.
• ruch pojazdów
33. Kategorycznie zabrania się poruszania na terenie garnizonu oraz na placu pojazdów historycznych oraz koni i pojazdów konnych bez zgody szefa garnizonu lub komendy rekonstrukcji.
34. Kategorycznie zabrania się poruszania na placu pojazdów cywilnych bez zgody szefa garnizonu lub komendy rekonstrukcji z wyłączeniem pojazdów zabezpieczenia technicznego i organizacyjnego oznaczonych czerwonym i czarnym identyfikatorem.
35. Pojazdy przechowywane na terenie parku sprzętu technicznego mogą opuścić park wyłącznie za zgodą szefa parku technicznego.
36. Każdy uczestnik ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoje i innych osób uczestniczących w rekonstrukcji oraz widzów. W wypadku naruszenia zasad określonych w punktach od 69 do 98 uczestnik, nie zostanie dopuszczony do udziału w Rekonstrukcji Historycznej „Bitwa pod Mławą”, bądź też zostanie wykluczony z rekonstrukcji.

Zakazy i nakazy ogólne

1. Osobom znajdującym się pod w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka kategorycznie zabrania się wchodzenia, wjeżdżania i przebywania na placu boju Brochów oraz na teren parku sprzętu technicznego. Szczególnie kategorycznie zabrania się jazdy konnej pod wpływem alkoholu.
2. Znajdowanie się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka w czasie działań rekonstrukcyjnych, w dniach inscenizacji, jest kategorycznie zabronione i będzie skutkowało wykluczeniem (usunięciem) z rekonstrukcji oraz podaniem tego faktu do publicznej wiadomości wszystkimi możliwymi sposobami, w tym w środkach masowego przekazu.
3. Każdy uczestnik rekonstrukcji jest bezwzględnie zobowiązany poddać się próbie alkomatowej na obecność alkoholu w organizmie lub próbie na obecność innych środków odurzających. Odmowa poddania się badaniu skutkuje wykluczeniem (usunięciem) z rekonstrukcji.
4. Każdy uczestnik zobowiązany jest przestrzegać zasad kulturalnego zachowania.
5. Zabronione jest używanie wulgaryzmów i obraźliwych gestów.
6. Każdy uczestnik zobowiązany jest zachowywać w sposób zapewniający poszanowaniem godności innych uczestników imprezy oraz widzów.
7. Występujące konflikty należy rozwiązywać z pomocą szefów grup.
8. Każdy uczestnik jest zobowiązany dbać o porządek i czystość oraz przestrzegać zasad higieny.
9. Problemy należy zgłaszać dyżurnemu zgrupowania.
10. Każdy uczestnik zobowiązany jest dbać o stan techniczny miejsca zakwaterowania i sprzętów kwaterunkowych oraz stosować się do obowiązujących w tym zakresie szczegółowych zakazów i nakazów (np.: zakazów palenia tytoniu).
11. Zabronione jest użytkowanie pomieszczeń i sprzętów w sposób sprzeczny z przeznaczeniem (np.: palenie tytoniu poza wyznaczonymi miejscami).
12. Każdy uczestnik zobowiązany jest dbać o wizerunek swój, swojej grupy i całego ruchu rekonstrukcyjnego.

Postanowienia końcowe

1. Nad przestrzeganiem postanowień niniejszego regulaminu zobowiązani są czuwać wszyscy uczestnicy rekonstrukcji, a w szczególności dyżurni zgrupowania, służba ochronna i szefowie oraz dowódcy drużyn.
2. Stwierdzone naruszenie przez uczestnika postanowień niniejszego regulaminu będzie skutkowało wykluczeniem (usunięciem) z rekonstrukcji.
3. Decyzje o wykluczeniu uczestnika podejmuje komendant zgrupowania lub w przypadku jego nieobecności z-ca komendanta. Komendant zgrupowania lub z-ca komendanta może przed wydaniem decyzji zasięgnąć opinii szefów grup. Opinia tak nie jest dla niego wiążąca.
4. Wykluczony uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić kartę identyfikacyjną i opuścić rejon zakwaterowania lub parku sprzętu technicznego albo teren placu. W wypadku odmowy uczestnik zostanie przymuszony do opuszczenia rejonu rekonstrukcji przez funkcjonariuszy Policji lub Żandarmerii Wojska Polskiego.
5. Regulamin został zaaprobowany przez członków Komitetu Organizacyjnego.
6. Każdy uczestnik rekonstrukcji poświadcza własnoręcznym podpisem, że zapoznał się z powyższym regulaminem, rozumie jego treść i dobrowolnie zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

Komitet Organizacyjny

Fundacja Polonia Militaris
ul. Staffa 7 m 165, 01-891 Warszawa,
0-600 813 190
npk@hot.pl, www.dobroni.pl
nr konta: 51 1030 0019 0109 8530 0007 0694